De Praktijkruimte
De praktijkruimte is gevestigd in een voormalige dwarsgevelboerderij uit 1900, waarvan de koeienstal omgebouwd is tot praktijkruimte. Hierdoor is een sfeervolle praktijk ontstaan met het gebruik van de originele elementen waaronder de betonnen vloer en staldeuren. Bij de bouw is gebruik gemaakt van duurzame materialen zoals leemstuck en er is een goede geluidsisolatie gerealiseerd. 

Wachtlijst
Op dit momenteel  17 mei 2024) heb  ik twee weken wachttijd  voor een kennismakingsgesprek.

In aansluiting op het kennismakingsgesprek gaat de behandeling meestal binnen twee weken van start.  Er is na de intakefase is  de  wachttijd beperkt.  Wel is het bij aanmelding belangrijk dat je  stukje over tarieven leest zodat je weet welk deel van de kosten naar verwachting vergoed gaan worden. Tarieven
Kosten en vergoedingen  vanuit de ziektekostenverzekeraar

Met  ziektekostenverzekeraars heeft Boven Mark ook in 2024 bewust geen contract afgesloten. Dit heeft er mee te maken dat ziektekostenverzekeraars ook voor 2024 contracten aanboden met een veel te laag budget. Dit heeft tot gevolg dat slechts een zeer beperkt aantal verzekerden kunnen worden geholpen. Ook stellen zorgverzekeraars steeds hogere eisen aan administratie en checks die een goede dienstverlening en soepele praktijkvoering niet ten goede komen. Dit heeft tot gevolg dat u een groot deel maar niet alle kosten vergoed krijgt.

Echter, ook bij een naturapolis krijgt u toch een groot deel van het notabedrag vergoed. Bij een Restitutiepolis kunt u wel in aanmerking komen voor 100% vergoeding. De praktijk heeft toegang tot de website Eiswijzer, met behulp van de website kunnen we voor u de kosten de vergoeding van uw ziektekostenverzekering snel en nauwkeurig uitzoeken. De meeste verzekeraars zoals Menzis of Zilveren kruis Achmea vergoeden voor de psychologische  hulp van een klinisch psycholoog  50-54 % van het in rekening gebracht tarief. 

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis en Specialistische GGZ valt onder het verplicht eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico 385 euro  per persoon vanaf 18 jaar. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Overigens betaalt u maar 1x keer per jaar het eigen risico, ook als deze door een andere medisch specialist in rekening is gebracht.

Wordt behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde basiszorg. U zult zelf de behandeling hiervoor moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering vergoed krijgen.

Niet-gecontracteerde psychologen hebben te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Ook moeten zij zich aan dezelfde regels houden wat betreft vergoede en niet-vergoede zorg. Voor meer informatie kunt u op de volgende site terecht: contractvrijepsycholoog.nl. De kwaliteitsnormen zijn vastgelegd in een kwaliteitsstatuut dat waarvan cliënten desgewenst een afschrift kunnen krijgen.

Coaching
Voor loopbaancoaching en personal coaching gelden afwijkende tarieven. Deze tarieven kunt u telefonisch opvragen bij aanmelding. Een coachingstraject bestaat gewoonlijk uit een intakegesprek en 5 vervolggesprekken.

Bereikbaarheid
Boven Mark is telefonisch te bereiken via nummer: 0629065830 of per e-mail: e.crouzen@online.nl. Indien u de voice-mail krijgt het verzoek om uw naam en telefoonnummer in te spreken, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Indien u in behandeling bent bij Boven Mark kunt u ook buiten kantooruren en in de vakantieperiode met vragen terecht op nummer 0629065830. Indien een waarnemer is aangetrokken voor de vakantieperiode kunt u via de voicemail de contactgegevens van de waarnemer beluisteren. Mocht Boven Mark onverhoopt niet bereikbaar zijn, en er is sprake van dringende psychische nood, adviseer ik u om contact op te nemen met de eigen huisarts of de huisartsenpost (buiten kantooruren).

Adres:
Boven Mark
Bredaseweg 79
4861 TC Chaam

Routebeschrijving per auto of fiets
Vanaf Breda/Ulvenhout

Neem de provinciale weg N639 richting Chaam, dit heet later de Bredaseweg. Nummer 79 bevindt zich op de hoek met de Meerleseweg . Omdat de ingang van de praktijk zich bevindt aan de Meerleseweg dient u hier af te slaan. De praktijkingang is de eerste afslag aan uw rechterhand (noordzijde).

Vanaf Baarle Nassau/Alphen

Neem de provinciale weg N639 richting Chaam, deze heet in Chaam eerst Dorpstraat en later de Bredaseweg. Nummer 79 bevindt zich op de hoek met de Meerleseweg . Omdat de ingang van de praktijk zich bevindt aan de Meerleseweg dient u hier af te slaan. De praktijkingang is de eerste afslag aan uw rechterhand (noordzijde).

Vanaf Gilze

Neem de Gilzeweg in de richting van Chaam. In Chaam aangekomen slaat u bij de T-splitsing rechtsaf, u komt dan op de Dorpstraat die overgaat in de Bredaseweg. Nummer 79 bevindt zich op de hoek met de Meerleseweg Omdat de ingang van de praktijk zich bevindt aan de Meerleseweg dient u hier af te slaan. De praktijkingang is de eerste afslag aan uw rechterhand (noordzijde).

Vanaf de A27

Neem afslag Ulvenhout-Chaam en houdt richting Chaam aan. U komt dan op de provinciale weg N639, dit heet later de Bredaseweg. Nummer 79 bevindt zich op de hoek met de Meerleseweg . Omdat de ingang van de praktijk zich bevindt aan de Meerleseweg dient u hier af te slaan. De praktijkingang is de eerste afslag aan uw rechterhand (noordzijde).

Openbaar vervoer

Bus 132 (Breda naar Tilburg via Ulicoten, Baarle Nassau, Alphen, Gilze en Riel) stopt voor de deur. Halte Meerleseweg. Na het uitstappen loopt u in zuidelijke richting (richting Chaam) en slaat u rechtsaf de Meerleseweg in. De ingang van de praktijk bevindt zich aan uw rechterhand.

Aanmelding
Aanmelden kan telefonisch: 0161-750299/0629065830 of per e-mail e.crouzen@online.nl. Indien u de voice-mail krijgt het verzoek om uw naam en telefoonnummer in te spreken, dan wordt u zo spoedig mogelijk (meestal binnen 1 dag) teruggebeld

Om een inschatting te kunnen maken of Boven Mark kan aansluiten bij uw behoefte en situatie is een kort telefonisch contact de eerste stap naar hulp. Voor hulp binnen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ is vooraf overleg met en een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.

Psychologische hulp in het kader van de BGGZ of SGGZ start in de regel met een of meer intake-gesprek(ken). Daarin onderzoek ik samen met u wat uw hulpvraag is. Ook zal worden ingegaan op eventuele klachten en uw persoonlijke achtergrond. Aanvullend psychodiagnostisch onderzoek behoort eveneens tot de mogelijkheden. Hierna wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld en krijgt u een indicatie van het aantal sessies dat nodig is. Hulpvragen kunnen verschillen in complexiteit en dit maakt dat een behandeling soms enkele sessies bedraagt en snel afgerond kan worden, maar ook een jaar of langer kan beslaan.

Ook indien u belangstelling heeft voor een coachingstraject, advies bij levensvragen, ondersteuning bij het omgaan met ziekte, loopbaanadvies of werkgerelateerde problemen kunt u direct contact met mij opnemen. In het telefonisch contact vindt een korte inventarisatie plaats van de mogelijkheden. Hierbij kunnen ook uw eigen vragen beantwoord worden. In dit gesprek vindt een eerste inschatting plaats van welke hulp bij u zou kunnen passen.

Afbellen / verzetten afspraken
Indien u een afspraak niet kunt nakomen dient u dit tenminste 24 uur van te voren telefonisch of via de email aan te geven. Dit stelt mij in staat om mijn agenda aan te passen en de tijd eventueel te gebruiken voor een andere cliënt. Indien u minder dan 24 uur van te voren een afspraak afzegt dan wordt een deel van de kosten, namelijk€75,-, in rekening gebracht.

Het behandelplan of het begeleidingsplan
De behandeling zal binnen de Basis en Specialistische GGZ altijd starten met het bespreken van het behandelplan. Dit behandelplan zal uiteraard in samenspraak met u tot stand komen. Vanzelfsprekend dient u in te stemmen met dit plan van aanpak. Daar waar onduidelijkheden bestaan zal dit plan worden toegelicht en indien nodig verder worden uitgewerkt. Indien er aanpassingen nodig zijn zal hierover worden gesproken en zullen deze worden doorgevoerd. Een behandeling kan pas van start gaan als u met de behandeling heeft ingestemd.

Bij coaching, advies of begeleiding zal er in de regel eveneens worden gewerkt met een behandelplan. Uitzondering hierop zijn kortdurende trajecten gericht op advies, steun of hulp bij het structureren van denken en gevoel.

Evaluatie behandeling en effectmeting
In de Basis en Specialistische GGZ is het van belang dat de behandeling met daarbij het behandelplan geregeld word geëvalueerd. Ook in een coachings-, advies- of begeleidingtraject word is evaluatie van het traject van belang. In dialoog word nagegaan of de behandeling of begeleiding naar wens verloopt. De vraag of er voldoende aan doelstellingen word gewerkt is hierbij belangrijk. Ook is het belangrijk om stil te staan bij de vraag of het probleem, de klacht en of de behandeling en of het traject naar tevredenheid verloopt. Aan de hand van deze evaluatie kan plan van behandeling, coaching of begeleiding worden bijgesteld of verfijnd.

ROM (Routine Outcome Monitoring)
Tijdens hulp in het kader van de Basis en Specialistische GGZ werk ik met vragenlijsten die ik in de regel een aantal keren afneem. Deze vragenlijsten brengen systematisch in kaart hoe het met u gaat. De herhaalde afname van vragenlijsten maakt het mogelijk om veranderingen inzichtelijk te maken. Deze procedure het Routine Outcome Monitoring of afgekort ROM en heeft een duidelijke plaats in het kader van kwaliteitsbevordering. Het uiteindelijk doel is de verbetering van psychologische hulp. Ik neem twee verschillende vragenlijsten af. De gegevens worden landelijk geanonimiseerd verwerkt, de resultaten zijn niet herleidbaar tot uw naam. Ze worden centraal en beveiligd opgeslagen. Afname gebeurt aan het begin, eventueel in het midden en aan het einde behandeling. Alleen u en ik hebben inzage in de resultaten, zodat we deze ook kunnen gebruiken in de behandeling. Overigens is deelname aan de ROM vrijblijvend, u kunt ten allen tijde aangeven of u hier aan mee wenst te werken.

Klachten en problemen
Ik ben aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Het NIP bewaakt de kwaliteit van de psychologische hulpverlening. Dit doet het middels een een eigen beroepscode waarmee het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen is. Mocht u een klacht hebben over uw behandeling dan stel ik het op prijs als u deze eerst probeert met mij te bespreken. Indien u uw klacht extern wilt laten toetsen kan dit via het NIP. Meer informatie is te vinden via onderstaande link: psynip.nl

Uw dossier
Gegevens over uw behandeling of uw coachingstraject worden digitaal vastgelegd in een dossier. Het dossier van een GGZ behandeling bevat onder meer een afschrift van een verwijsbrief van uw huisarts. Ook bevat het dossier gespreksverslagen en een behandelplan. Op verzoek heeft u inzage in het dossier. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een afschrift van een deel van uw dossier of bijvoorbeeld uw behandelplan te krijgen. Derden: de ziektekostenverzekeraar, huisarts of UWV-arts hebben geen toegang tot uw dossier. Ten aanzien van de informatieverstrekking van anderen conformeer ik mij aan de beroepscode van het NIP.

Privacy
Alle persoonlijke informatie word vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Het vertrouwelijk en respectvol omgaan met alles wat u met mij bespreekt is uitgangspunt en basis van een goede samenwerkingsrelatie. Ik zal over cliënten nooit informatie aan anderen verstrekken. Vanuit mijn beroep ben ik gebonden aan in de wet vastgelegd beroepsgeheim. Ik zal slechts dan informatie verstrekken aan anderen als u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft. De enige uitzondering hierop is de informatieverstrekking aan de huisarts. In geval van behandeling vanuit de basis of gespecialiseerde GGZ word aan het begin en aan het eind een brief aan de huisarts geschreven. In deze brief worden zaken als de aard klachten, de behandelaanpak en het behandelbeloop weergegeven. Indien u niet wilt dat er naar de huisarts brieven worden geschreven kunt u dit schriftelijk aangeven. U bezwaar wordt in het dossier worden opgenomen en de huisarts ontvangt geen informatie over uw behandeling.

Om uw behandeling gedeeltelijk vergoed te krijgen bent u verplicht informatie te geven over uw diagnose aan de zorgverzekeraar. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u voorafgaande aan de behandeling hier schriftelijk bezwaar tegen maken. U krijgt dan een formulier voorgelegd dat in uw dossier word opgenomen.