Bovenmark

Veel mensen krijgen ergens in hun leven te maken met een moment waarop de bestaande manier van denken of doen niet meer lijkt te werken. Ze kampen dan bijvoorbeeld met emoties die maar moeilijk hanteerbaar blijven. Vaak hebben ze psychische klachten of een toename van lichamelijke klachten. Ook gaan de dingen die ze moeten doen, bijvoorbeeld tijdens hun werk of binnen het gezin, minder goed. Op deze momenten kan ondersteuning door een professionele hulpverlener zinvol zijn. Ook kan het zijn dat er niet zo zeer psychische klachten aanwezig zijn, maar dat er behoefte is aan hulp, meedenken of advies bij levensvragen om tot keuzes te komen. 

Bij Boven Mark kunnen (jong) volwassenen en ouderen terecht met  uiteenlopende problemen, hulp vragen en vragen om advies.

De verschillende vormen van hulp en advies:

1. Psychologische hulp Basis GGZ
Lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen die vallen onder de basis GGZ. Bijvoorbeeld: milde depressieve klachten, angstklachten zoals straatvrees of overmatig piekeren over de eigen gezondheid.


2. Specialistische GGZ hulp
Meer complexe psychische stoornissen waarvoor gespecialiseerde kennis nodig is  (gespecialiseerde GGZ), bijvoorbeeld: terugkerende depressies, ernstige traumatische klachten, langdurige dwangklachten of persoonlijkheidsproblematiek welke een sterk negatieve invloed heeft op de omgang met anderen of op dagelijkse activiteiten zoals werk of de invulling van de dag.

Bij zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ is goed overleg met de huisarts de eerste stap. Uw huisarts kan na onderzoek en dialoog een goede inschatting maken of een van deze hulpvormen al dan niet gewenst is. Indien uw huisarts tot de conclusie komt dat dit het geval is zal deze een verwijsbrief schrijven.


3. Coaching
Hierbij wordt een traject doorlopen waarbij wordt gestreefd naar een toename van de mogelijkheden en inzichten van een cliënt. De cliënt kan hierdoor bepaalde uitdagingen, bijvoorbeeld verandering in de privé-situatie of in de beroepsuitoefening, beter hanteren.  


4. Ondersteuning bij het omgaan met ziekte
Het hebben van een ziekte of het hebben van een partner, kind of ouder met een ziekte doet een beroep op ieders veerkracht en wereldbeeld. Hulp bij het omgaan met ziekte en de daaruit voortkomende beperkingen kan de kwaliteit van leven en de omgang met anderen hierbij positief beïnvloeden.


5. Loopbaanadvies
Het kan voorkomen dat professionele uitdagingen of bijvoorbeeld de werkinhoud als weinig bevredigend wordt ervaren. Hulp bij het vanuit verschillende perspectieven kijken naar wensen en mogelijkheden op dit vlak kan verhelderend werken en een aanzet geven tot het maken van uitgebalanceerde keuzes op dit vlak.


6. Hulp bij werkgerelateerde problemen
Soms worden werkomstandigheden als werkdruk, verantwoordelijkheid, klantencontact, wijze van leidinggeven of gedrag van collega's als belastend of zelfs aangrijpend ervaren. Aan de hand van explorerende gesprekken kan de werktevredenheid positief worden beïnvloed en de ervaren werkbelasting afnemen. 


7. Hulp bij het kiezen voor gezondheidsbevorderend gedrag
Het veranderen van gewoontes, het aangaan van nieuwe dingen en het weerstaan van verleidingen is voor de meesten van ons niet eenvoudig. Aan de hand van gesprekken krijgt u handvatten om vast te houden aan de gewenste gedragsverandering.

In tegenstelling tot de hulp zoals gegeven binnen Basis GGZ en  Specialistische GGZ heeft u bij laatste vijf hulpvormen geen verwijzing van de huisarts nodig. Een belangrijk ander verschil is dat de kosten ook niet (deels) door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Wel is het zo dat in een  kennismakingsgesprek word nagegaan of er sprake is van psychische problemen die een hulptraject zouden kunnen bemoeilijken. Hulp zoals deze in de Basis GGZ en  Specialistische GGZ worden gegeven kan in deze situatie verstandig zijn. In deze situatie gaat de hulp niet gelijk van start maar wordt eerst een bezoek aan de huisarts  geadviseerd.